logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Прием 2017 – 2018

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+00:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+00:00

Добринка Колева

Най-добрите

Прием в Първи клас

 1. За учебната 2017 – 2018 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в две паралелки, общо 44 ученици, при целодневна организация на учебния ден.
 2. Родителите/настойниците на деца, подлежащи на прием в I клас, подават заявление до директора на училището (по образец на СУ „Трайко Симеонов“) за постъпване на детето в първи клас.
 3. При наличие на повече кандидати от определените за прием места, се прилагат критерии за класиране на децата.
 4. Записването на децата в първи клас става в определен срок, с подаване на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.
 5. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група се прави проверка на Регистъра на учениците на МОН – mon.bg/AdminRS, а за дете, пребивавало в чужбина, родителят удостоверява с декларация.
 6. Записването на деца след определения срок, се извършва само при наличие на свободни места в паралелките.

Необходими документи при кандидатстване за прием в I клас:

 • Заявление за прием по образец на СУ „Трайко Симеонов“;
 • Декларация за адресна регистрация на родителя/настойника;
 • Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

Задължителни документи при записване:

 • Заявление за записване по образец на СУ „Трайко Симеонов“;

2)  Копие и оригинал (за сверяване) на документ за адресна регистрация на родителя/настойника;

3)  Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

4) Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.

Училищен график за дейностите по приема в първи клас

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления за прием От 03.04.2017 г. до 31.05.2017 г.
2. Училищната комисия извършва Първо класиране и обявява резултатите до 05.06.2017 г.
3. Записване на приетите след Първо класиране От 06.06.2017 г. до 12.06.2017 г.
4. Обявяване на свободните места след Първо класиране 13.06.2017 г.
5. Приемане на заявления за участие във Второ класиране От 14.06.2017 г. до 16.06.2017 г.
6. Училищната комисия извършва Второ класиране и обявява резултатите До 20.06.2017 г.
7. Записване на приетите след Второ класиране От 21.06.2017 г. до 23.06.2017 г.
8. Обявяване на списъците на записаните ученици в първи клас по училища и свободните места след Второ класиране 28.06.2017 г.
9. Попълване на свободните места До 15.09.2017 г.

 

Прием в Пети клас

 1. За учебната 2017 – 2018 година ще се осъществи прием на ученици в пети клас в две паралелки, общо 52 ученици, при целодневна организация на учебния ден.
 2. Родителите/настойниците на учениците, подлежащи на прием в V клас, подават заявление до директора на училището (по образец на СУ „Трайко Симеонов“) за постъпване на детето в пети клас.
 3. При наличие на повече кандидати от определените за прием места, се прилагат критерии за класиране на учениците.
 4. Записването на учениците в пети клас става в определен срок, с подаване на оригинала на удостоверението за завършен четвърти клас.
 5. Записването на ученици след определения срок, се извършва само при наличие на свободни места в паралелките.

Необходими документи при кандидатстване за прием в V клас:

 • Заявление за прием по образец на СУ „Трайко Симеонов“;
 • Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

Задължителни документи при записване:

 • Заявление за записване по образец на СУ „Трайко Симеонов“;

2)   Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

3) Оригинал на удостоверение за завършен IV клас.

График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година.

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления за прием От 29.05.2017 г. до 19.06.2017 г.
2. Училищната комисия извършва Първо класиране и обявява резултатите 20.06.2017 г.
3. Записване на приетите след Първо класиране От 21.06.2017 г. до 23.06.2017 г.
4. Обявяване на свободните места след Първо класиране 26.06.2017 г.
5. Приемане на заявления за участие във Второ класиране От 27.06.2017 г. до 28.06.2017 г.
6. Училищната комисия извършва Второ класиране и обявява резултатите 29.06.2017 г.
7. Записване на приетите след Второ класиране От 30.06.2017 г. до 05.07.2017 г.
8. Обявяване на списъците на записаните ученици в първи клас и свободните места след Второ класиране 06.07.2017 г.
9. Попълване на свободните места До 15.09.2017 г.

 

Прием след завършено основно образование (седми клас)

ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ БАЛООБРАЗУВАНЕ
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”

·          1 паралелка

·          26 ученици

·  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

·  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

·  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Броя точки  от НВО по БЕЛ;
 • Броя точки  от НВО по математика;
 • Броят точки от изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт;
 • Оценката по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ и оценката по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Приемни изпити:

 1. Тест от Национално външно оценяване (НВО) с допълнителен модул-въпроси и задачи по съответния предмет:
 • изпит по български език и литература -19.05.2017г.
 • изпит по математика – 22.05.2017г.

Полагат се в училището, в което се обучава ученикът.

         Обявяване на резултатите от тестовете – до 05.06.2017 г. включително.

 1. Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 

Дата Дейност
От 05 май до 10 май 2017 г. Подаване на заявление за явяване на изпит за проверка на способностите. Заявлението се подава в училището, в което се обучава ученикът.
До 12.05.2017 г. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпит за проверка на способностите.
31 май – 01 юни 2017 г.

 

Изпит за проверка на способностите
до 09 юни 2017 г. включително Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите
от 12 юни до 13 юли 2017 г. Издаване на  служебна бележка с резултатите от изпита за проверка на способностите

 

Прием след завършено основно образование (осми клас)

 ПРОФИЛ БАЛООБРАЗУВАНЕ
„НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА”

·          1 паралелка

·          29 ученици

 • Оценките по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ и ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ от свидетелството за основно образование.

Приемът се извършва по документи.

Документите се подават в СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 

Дата Дейност
03.07. – 05.07. 2017 г. вкл. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.
до 06.07.2017 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
07.07.2017 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.
10.07.2017 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране
11.07.2017 г. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.
до 13.07.2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
14.07.2017 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
до 18.07. 2017 г. вкл. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
19.07.2017 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
20.07.2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
21.07.2017 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
до 26.072017 г. вкл. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 04.09.2017 г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Свободни места за ученици